Tisztelt Partnerünk!

Cégünk fontosnak tartja, hogy az Ön vállalkozása megfeleljen a gazdasági környezet folyamatos és olykor igen gyorsan változó kihívásainak. Ezek a változások új igényeket támasztanak a munkavállalók alkalmazásának feltételeiben, módjában, ami a jogszabályok állandó módosítását igényli. Azonban nem könnyű napra készen megfelelni ezen szabályoknak.

 

Alapvetően a munkaügyi ellenőrzések célja a „fekete” foglalkozás kiszűrése és szankcionálása valamint az úgynevezett szürkegazdaság törvényes mederbe terelése. Az állami bevételek biztosítása érdekében több állami szervezet összehangolt együttműködését építették ki, hogy a munkáltatók ne használhassák ki a gyűjtött információk „különállóságát”. Az információk hatalma mind az ellenőrzésekre szakosodott ellenőrző szervek, mind a munkáltatók szempontjából felértékelődött. A hatóságok eltérő hatásköre és területi illetékessége miatt összehangolják tevékenységüket annak érdekében, hogy a súlyos jogsértések esetén valamennyi követő intézkedés megvalósuljon, pl. a feketemunka megállapítását követnie kell az adó- és járulék-megállapításnak, adójogi szankciónak. Az eredményesség érdekében az együttműködő szervezetek rögzítették, hogy mely hatóságok számára milyen információk szolgálnak további eljárások alapjául, és azok átadása milyen tartalommal és formában történjék.

Szolgáltatásainkat azoknak a munkáltatóknak ajánljuk elsősorban, akik elég energiát és anyagi eszközt fektettek már abba, hogy vállalkozásuk ismert és elismert legyen. Erre lehet megoldás az adott társaság részletes, szakszerű munkajogi és munkaügyi átvilágítása.

Munkafolyamatunk:

I.                  Tevékenység vizsgálata:

·        megvizsgáljuk a rendelkezésünkre bocsátott munkaügyi dokumentációt

·         meghallgatjuk a munkaügy területén dolgozókat

 

II.               Kockázatértékelés:

Elkészítjük a vizsgálati anyagot, hogy adott esetben milyen jogszabályi helyeket sértett meg a cég, mit kell tenni a cég érdekeit szem előtt tartva.

 

III.     Az Ön megbízása alapján a szükséges dokumentációk elkészítése, tanácsadás:

Elkészítjük a cég legoptimálisabb munkaügyi működését szolgáló munkaügyi dokumentációt (munkaszerződés, kötelező tájékoztató, munkaköri leírások, munkaidő nyilvántartás, -beosztás, szabadság nyilvántartás, munkaviszony megszüntetés, figyelmeztetések stb. Megbízási, vállalkozási szerződések, az Alkalmi Munkavállalói könyvel való foglalkoztatás, a diákmunka, munkaerő – kölcsönzés dokumentációját.)

 

A cég munkajogi és munkaügyi tevékenységének felülvizsgálata

· a munkaügyi tevékenység átfogó felülvizsgálata, ellenőrzése a mindenkor hatályos, a foglalkoztatást
. szabályozó törvények alapján;
· munkavégzésre irányuló szerződések felülvizsgálata (vállalkozási szerződés, megbízási szerződés,
. munkaerő-kölcsönzési szerződés);
· a munkaviszony létesítésével, megszűnésével (megszüntetésével) összefüggő bejelentési kötelezettségek
. ellenőrzése;
· munkaszerződések kötelező tartalmi elemeinek megléte, a munkaszerződés tartalma;
· a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségének betartása, a tájékoztató tartalmi elemei;
· a munkavállaló munkaköri feladatairól történő tájékoztatás ellenőrzése;
· a kötelező legkisebb munkabér kifizetésének ellenőrzése;
· a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre,
. ügyeletre vonatkozó nyilvántartások ellenőrzése;
· munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó jogszabályok
. betartásának ellenőrzése;
· szabadság-nyilvántartás ellenőrzése;
· a munka díjazására vonatkozó elszámolások szabályszerűségének vizsgálata;
· a jogszabályokban előírt bérpótlékok kifizetésének ellenőrzése;
· a munkabérszámfejtés, munkabér kifizetések vizsgálata;
· a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető
. járandóságok kiadása,igazolások kiállítása és kiadása;
· a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos jogszabályok betartása;
· az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás szabályainak betartása.

 

A Munka Törvénykönyve előírásainak megfelelő munkaügyi működés kialakítása, a szükséges dokumentáció elkészítése

1. .a megrendelőre szabott munkaszerződés minta elkészítése;
2. a munkaviszony tartalmi elemeit nem tartalmazó, munkavégzésre irányuló szerződések elkészítése (vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, munkaerő-kölcsönzési szerződés);
3. . a munkaviszony létrejöttekor szükséges tájékoztató elkészítése;
4. . munkaköri leírások elkészítése;
5. . munkaidő keret meghatározása;
6. . munkaidő-beosztások elkészítése;
7. munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartások .. elkészítése;
8. . szabadságolási ütemterv kialakítása;
9. . munkaszerződés módosítások elkészítése;
10. munkaviszony megszüntetési módok írásos dokumentációjának elkészítése;
11. a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos dokumentációk elkészítése;
12. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás szabályainak kialakítása;
13. a felülvizsgálatról összefoglaló tájékoztató elkészítése.

 

Tájékoztató adatok a munkaügyi ellenőrzések alkalmával kiszabható bírság mértékéről:

– amennyiben a megállapított egy jogsértés egy munkavállalót érint – harmincezer forinttól hárommillió forintig,

amennyiben a megállapított több jogsértés egy munkavállalót érint – harmincezer forinttól ötmillió forintig,

– amennyiben a megállapított egy jogsértés több munkavállalót érint – harmincezer forinttól nyolcmillió forintig,

– amennyiben a megállapított több jogsértés több munkavállalót érint – harmincezer forinttól tízmillió forintig terjed.

Amennyiben a munkaügyi ellenőrzés a súlyos jogsértések közül legalább két pontba tartozó jogsértés elkövetését állapítja meg, bírság kiszabása esetén a jogsértések miatt alkalmazandó bírságot külön-külön kell megállapítani. Az ily módon megállapított bírságok összegét összeadva kell a munkaügyi bírságot kiszabni, mely nem haladhatja meg a tizenötmillió forintot.

A munkaügyi bírság mértéke százezer forinttól húszmillió forintig terjedhet, ha a korábbi munkaügyi ellenőrzés eredményeként meghozott bírságot kiszabó közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől számított három éven belül legalább egy, a korábbival azonos jogsértés megállapítására kerül sor.

Amennyiben az eljárás alá vont foglalkoztatónál az ellenőrzés megkezdésekor a foglalkoztatottak száma a húsz főt nem haladja meg, a munkaügyi bírság mértéke harmincezer forinttól a fentiekben meghatározott összeg felső határának feléig terjedhet.